Общи условия

2021-04-12 14:48:00

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от СНЦ „Орфей и Доспат“ информационни услуги и ресурси посредством уебсайта www.rodopibook.com  ("Общите условия") и урежда отношенията между СНЦ „Орфей и Доспат“ и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.rodopibook.com информационни услуги и ресурси.

 

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. Rodopibook.com /Уебсайтът Rodopibook.com  (www.rodopibook.com   е уебсайт, собственост на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ за създаване на Социална мрежа „Високи Западни Родопи" по проект с № BG14MFOP001-4.012-0003-C01 финансиран от Програмата за  морско дело и рибарство 2014-2020 г., чрез стратегията за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи“ , посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.3. СНЦ „Орфей и Доспат“ (наричано по-долу "СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ ") е сдружение с нестопанска цел, ЕИК 176501342, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Иван Сусанин" №70 ,ет. 2, тел. (0896) 380555 , e-mail: zognyanov@abv.bg  , което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта Rodopibook.com  информационни услуги и ресурси.

1.9. "Регистриран потребител" е потребител, който е създал потребителски профил, чрез който може да използва част от Услугите на Уебсайта Rodopibook.com , които могат да бъдат достъпвани само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил.

1.10. "Нерегистриран потребител" е всеки потребител, който достъпва Услугите на Уебсайта, за които не е необходима допълнителна регистрация.

1.11. "Потребителско съдържание" е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта Rodopibook.com  за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.12. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.13. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  чрез Уебсайта Rodopibook.com  предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги ("Услугите"), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2.  Използването на Услугите на Уебсайта Rodopibook.com  е достъпно само за Регистрирани потребители - само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да публикува и съхранява информация във форма на видеоматериали, изображения, текст и други, изграждането на потребителски профил по зададени от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  критерии, създаването на тематични канали, използването на системата за размяна на електронни съобщения между потребителите и други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез Уебсайта Rodopibook.com .

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта Rodopibook.com  ("регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ").

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес https://www.rodopibook.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта Rodopibook.com . С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта Rodopibook.com , включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта Rodopibook.com , както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта Rodopibook.com , се счита, че всеки ПОТРЕБИТЕЛ прави електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, представляващо запознаване, съгласяване с настоящите Общи условия, както и задължаване за спазване на настоящите Общи условия.

3.3. За да може да използва услугите по т.2.2. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата https:// www.rodopibook.com . При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а родителите или попечители на непълноления ПОТРЕБИТЕЛ се съгласяват предварително пред непълнолетното лице с настоящите общи условия от името на, за сметка на и с правно действие за непълнолетното лице с настоящите общи условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

3.3а. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  си запазва правото да определя минимална допустима възраст за участие на Потребителите в организирани от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  игри, състезания, конкурси и всякакви други събития (включително и с рекламна цел), които се провеждат и/или излъчват на уебсайта Rodopibook.com . Евентуалните ограничения по настоящата точка ще важат както за новорегистрирани Потребители, така и за вече регистрирани Потребители. В случай на нарушения по настоящата точка от страна на Потребител, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право, по своя преценка, да преустанови участието на Потребителя в съответното събитие. Ограниченията относно възрастта на Потребителите са във връзка с осигуряване на безопасна среда за подрастващите, както и в изпълнение на задължения на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , които могат да му бъдат вменени съгласно приложимите закони.

3.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, с отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Правилата по предходното изречение се прилагат спрямо всеки ПОТРЕБИТЕЛ,, независимо дали е извършил регистрацията лично, със знанието и съгласието на своите родители/настойници и /или чрез своите родители/настойници.

3.6. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до предлаганите от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  услуги за Регистрирани потребители. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на т. 3.4, предложение последно, родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.7. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право да откаже регистрацията или да заличи съществуваща регистрация, при последващо установяване на неверност на данните след подаден сигнал от потребител.

3.8. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.2.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за нерегламентиран достъп до данните на Регистриран потребител поради неспазване на задълженията на Регистрирания потребител по настоящата точка.

4.4. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта Rodopibook.com , съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ . Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да управлява разположено от него на сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  Потребителско съдържание, да го организира в различни видове материали и тематични канали, да персонализира вида на потребителския си профил и др.

4.5. В потребителския си профил всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ може да създава един или повече обособени тематични канали, в които публикува Потребителско съдържание с обща тематична насоченост по определена категория.

4.6. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  може да откаже или да заличи регистрацията на лице, за което има информация, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3 или т.3.5.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ - за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на регистрацията по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ . Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта Rodopibook.com . СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.6.2 чрез изпращане на съобщение до СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта Rodopibook.com , при което СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта Rodopibook.com , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ . За да може да ползва Услугите, описани в т.2.2., ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе потребителското си име и парола.

7.3. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага (upload) сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  Потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  Услуги да не зарежда, разполага на сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човек или на животно;
в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
г. съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително права върху лични данни;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
н. с лошо качество и неясно съдържание;
o. с големина на файла над определените на Уебсайта Rodopibook.com  максимални размери.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  Услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия и правото, приложимо в България;
б. да уведомява незабавно СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не използва лични данни на трети лица в отклонение или нарушение на съответните правила за защита на личните данни на физическите лица – включително, но не само Общият регламент за защита на данните, Регламент 2016 /679 ("ОРЗД"), Закона за защита на личните данни и други правила в тази област;
г. при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  за отстраняването им;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта Rodopibook.com. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ до Потребителското съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта Rodopibook.com , единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно Потребителско съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта Rodopibook.com  до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време при наличието на достъп до интернет, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта Rodopibook.com , чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта Rodopibook.com  и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.

7.9. При ползване на услугата "Качване на клип" ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не въвежда друго съдържание и текст в секцията "Допълнителна информация", освен информация пряко свързана със или описваща, съответно поясняваща съдържанието на съответния видеоклип. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право по никакъв начин да използва секцията "Допълнителна информация", за да публикува, отправя или приема каквито и да е предложения за извършване или сключване на каквито и да е правни сделки, нито да отправя каквито и да е други електронни изявления по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

7.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на която и да е от Услугите, предоставяни чрез Уебсайта Rodopibook.com , да не зарежда, да не разполага на сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , да не изпраща и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица каквото и да Потребителско съдържание, което по своята същност може да се счете за отправяне към трети лица или приемане от трети лица предложения или изявления за сключване, съответно за извършване, на правни сделки.

7.11. Услугите, предоставяни от СНЦ „Орфей и Доспат“ , не са предназначени и не могат да се използват от ПОТРЕБИТЕЛЯ за изпращане, получаване, записване или съхраняване на електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, освен ако това изрично не е предвидено в настоящите Общи условия. Всяко използване на Услугите от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в нарушение на това правило е на негов риск и отговорност.

7.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, да инкорпорира Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта Rodopibook.com , в свои лични уебсайтове. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обозначава на видимо място, че източникът на съдържанието е Уебсайтът Rodopibook.com , както и да поставя линк към Уебсайта Rodopibook.com .

7.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че каченото от него Потребителско съдържание не съдържа аудио-визуални търговски съобщения. Във всички случаи, в които Потребителското съдържание съдържа аудио-визуални търговски съобщения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да го обозначи по подходящ начин – с надпис в самото съдържание (например "продуктово позициониране", "ПП", "РР" или др. под.), със знаци, с пиктограма, с текст, разположен в секцията "Допълнителна информация" под съответния видеоклип и др.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“

8.1. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.2. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  съхранява информационни материали и ресурси, включително лични данни, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървърите на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ от последния в продължение на не повече от 10 (десет) години от последно използване на потребителски профил в т.ч. влизане в потребителския профил, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

8.5. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта Rodopibook.com , включително в Потребителските профили, електронни препратки и други форми на услуги, предлагани от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , както и други препратки, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта Rodopibook.com , както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

8.6. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.7. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.2., както и достъпа на други потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на законодателство, приложимо в България, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на Уебсайта Rodopibook.com , ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  неизключителното право да го използва като записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  и Уебсайта Rodopibook.com  в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ . ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайта Rodopibook.com .

9.2. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта Rodopibook.com , ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  чрез предоставяните услуги на Уебсайта Rodopibook.com , без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , както и за разумен срок след премахване или изтриването му. С оглед избягването на всякакво съмнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на публикуваното от него Потребителско съдържание от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични уебсайтове, при използване на функцията "Сложи в твоя сайт", предоставена от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

9.3. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта Rodopibook.com  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  правото да визуализира публикуваните материали в Потребителски профили и Тематични канали, създадени от други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта Rodopibook.com , на които се визуализира Потребителското съдържание. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че правата по предходното изречение могат да бъдат предоставяни от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  на определени ПОТРЕБИТЕЛИ, въз основа на постигнато допълнително писмено споразумение между СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  и такива ПОТРЕБИТЕЛИ.

9.4. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на случаите на възпроизвеждането му при използване на правото по т.8.5, както и по отношение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  на Уебсайта Rodopibook.com  с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание или използването, достъпването, обработването или записването на лични данни.

9.6. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

9.7. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, и/или Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн, принадлежат на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.8. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:

"СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ " ЕАД
ул. "Иван Сусанин" № 70,ет. 2
Град София, България
Тел.: +359896380555
E-mail: zognyanov@abv.bg

Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:

а) Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношение на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ ;
г) Информация, достатъчна за СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като трите имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща или фирма и единен идентификационен код, когато уведомлението се подава от името на юридическо лице;

СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

9.9. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  със съдържанието и по реда, предвиден в т.9.8. След получаване на уведомлението, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  го препраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подал уведомление по т.9.8. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  умишлено или при проявена груба небрежност.

10.2. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта Rodopibook.com .

10.3. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му сайта Rodopibook.com . Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.4. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ .

10.5. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.6. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта Rodopibook.com .

10.7. Страните приемат, че СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта Rodopibook.com , които могат да възникнат независимо от положената от страна на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.9. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на Уебсайта Rodopibook.com  нарушава разпоредби на приложими нормативни актове и/или добри практики във връзка с обработката на лични данни, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, за което има данни, че нарушава правилата за обработка на лични данни, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има правото без предварително предупреждение и незабавно да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

ХІ. ПРАВА НА СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

11.1. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта Rodopibook.com  от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , нарушава разпоредби на законодателството, действащо в Република България, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

11.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на Уебсайта Rodopibook.com  нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има правото без предизвестие да дезактивира всеки потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право да запази данните от потребителския профил в разумен срок след дезактивацията, за да послужат за защита на правата и законните интереси на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  и/или трети лица, включително права на Потребителя, както и във връзка със задължението на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  да оказва съдействие на компетентните държавни органи.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта Rodopibook.com  от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, чрез профила на Регистрирания потребител, на които последният е предоставил паролата си доброволно или поради груба небрежност в нарушение на настоящите Общи условия.

12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.4, изречение последно съгласно чл. 48 от Закона за задълженията и договорите, както и съгласно общите правила за деликтна отговорност.

12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В КРАЙНОТО УСТРОЙСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ("КУКИТА" (COOKIES)) И СЪХРАНЯВАНА В ПРОФИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13.1. "Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

13.2. При използване на Услугите СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително данни, които могат да доведат до идентифициране на конкретно физическо лице - Лични данни. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва, без да се ограничава до, име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, видео изображение, аудио съдържание (напр. запис на глас), потребителско име, имейл адрес, IP адрес, съдържание и коментари, публикувани от потребителите на уебсайта (същите съдържание и коментари са публични по своя характер), както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта Rodopibook.com . С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия. Пълно описание на личните данни, които се обработват във връзка с използването на Уебсайта Rodopibook.com , можете да откриете в Приложение №1 към настоящите общи условия, както и в нашата Политика за поверителност.

13.3. Администратор е "СНЦ „Орфей и Доспат“ ЕИК 176501342, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Иван Сусанин" №70 ,ет. 2, тел. 0896380555 , e-mail: zognyanov@abv.bg.

13.4. По отношение на съхраняваната от Потребителя информация на сървърите на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  при използване на Услугите, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има качеството си на обработващ и отношенията в тази връзка между Потребителя и СНЦ „Орфей и Доспат“  се уреждат съгласно раздел "XIV" от настоящите Общи Условия

13.5. Във връзка с обработката на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИ, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  е определило лице, отговорно за обработката на лични данни, с което можете да се свържете на E-mail: zognyanov@abv.bg

13.6. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679, наричан „ОРЗД“) – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно за целите на функциониране на сайта и целите на  СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  ЕАД, на основание чл. 6, ал. 1, „б“, ОРЗД– за изпълнение на настоящия договор, както и на основание чл. 6, ал. 1 „е“ – за да следваме нашите легитимни интереси, които са записани в устава на  СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  и целите на проектното предложение с наименование Социална мрежа „Високи Западни Родопи" е проект с № BG14MFOP001-4.012-0003-C01 финансиран от Програмата за  морско дело и рибарство 2014-2020 г., чрез стратегията за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи“, което е изпълнявано от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , което функционира като сдружение с нестопанска цел.

13.7. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ . Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага Потребителско съдържание на Уебсайта Rodopibook.com , публикува коментари или изпраща съобщения, Потребителското му име е достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, които могат да му изпращат съобщения и коментари между ПОТРЕБИТЕЛИ. Също така, за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, посетили потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е достъпна предоставената от него информация за потребителско име, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни. Със съгласието си с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на Уебсайта Rodopibook.com . ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност във всеки един момент да промени достъпа до данните за други Потребители, описани в настоящата точка, от настройките на профила си.

13.8. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. В тази връзка СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  прилага технически и организационни мерки за защита на личните данни, които включват, но без да се ограничават до:

Информацията се съхранява физически на сървъри, собственост на изпълнителя на системата находящ се на данните на територията на Република България. Информация за потребителите се ограничава от страна на служители, действащи под ръководството на СНЦ „Орфей и Доспат“ . Прилагат се физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на законовите задължения по отношение защитата на потребителската информацията.

Прилагат се и следните технически и организационни мерки за защита на потребителските данни: Достъпът на потребителите на СНЦ „Орфей и Доспат“  до системите на СНЦ „Орфей и Доспат“  и трафикът на данни, генериран при комуникацията потребител – сървър се осъществяват по криптиран канал чрез уеб и мобилен интерфейс, разработени от екипа на "СНЦ „Орфей и Доспат“. При разработването на съответния софтуер са приложени методи и техники, които защитават потребителите от разпространените типове атаки като – XSS (възможност за въвеждане на зловреден код чрез JavaScript), CSRF (кражба на идентичност на потребител чрез дублиране на потребителска сесия), click jacking и др. В криптиран вид се съхраняват и паролите на потребителите. Комуникацията между сървърите на rodopibook.com  се осъществява по криптиран TLS канал. СНЦ „Орфей и Доспат“  осигурява и мерки за физическа сигурност на сървърите, където се съхраняват потребителските данни и контролира достъпа до тях директно или чрез свои партньори. При дистанционен достъп до сървърите на СНЦ „Орфей и Доспат“  от страна на нашите служители, се поддържа история на лог-овете и история на дейността, с цел осигуряване на прозрачност в процеса по обработка.

13.9. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

13.10. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Това не ограничава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да оттегли съгласието за обработката на всички или част от личните му/й данни. Когато потребителят оттегли съгласието си за данни, които имат задължителен характер за предоставяне във връзка с Услугите, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право да заличи Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При постъпване на оттегляне на съгласие за данни, които имат задължителен характер, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  уведомява потребителя за последиците от това оттегляне (включително възможно заличаване на Потребителски профил) и изисква потвърждение чрез някой от утвърдените канали за комуникация.

13.11. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  събира и използва информацията по т. 13.2 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на потребителите, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава съобщения, изпращани от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ .

13.12. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на функциониране на информационната система и със съдържанието на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  или за различни функционалности на платформата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение до СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

13.13. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  се задължава да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие, което не е оттеглил към момента на разкриването );
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ ;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.

13.14. При използване на Уебсайта Rodopibook.com , СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има правото (но не и задължението) автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  и може да включва IP адреса, включително динамичен IP адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта Rodopibook.com , времето прекарано на нея и др. В допълнение, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  съхранява IP адреса, включително динамичен IP адрес, на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  извършва тези действия, за да защити своя легитимен интерес като предоставя сигурност на Услугите, както и сигурността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при използване на Услугите.

13.15. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър.

13.16. При предоставяне на услугите СНЦ „Орфей и Доспат“  съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ и съответно я обработва с цел:

Осигуряване на нормален и качествен достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите с всички техни функционални възможности;
Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;
Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;
Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта Rodopibook.com , които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
Осигуряване на автоматично препращане между нормална и мобилна версия на Уебсайта Rodopibook.com ;
 

13.17. Съгласно ОРЗД данните, които се събират чрез кукита могат да бъдат Лични данни. В тази връзка събраните данни ще бъдат третирани като Лични и към тях се прилагат правилата за обработване, съхранение и защита на Лични данни.

13.18. В използваните от СНЦ „Орфей и Доспат“  кукита (cookies) може да се съхранява информация относно ключови думи, с които се описват гледани от ПОТРЕБИТЕЛЯ видеоклипове, но не се пази история или описание на конкретните видеоклипове, гледани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

13.19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да доведе до пълна или частична невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да достъпи до Уебсайта Rodopibook.com  и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта Rodopibook.com  настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което СНЦ „Орфей и Доспат“  не носи отговорност.

13.20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от СНЦ „Орфей и Доспат“  в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към СНЦ „Орфей и Доспат“  на следния адрес за електронна поща: zognyanov@abv.bg   .

13.21. Във връзка с обработката на Вашите лични данни, имате следните права:
1. На информация съгл. чл. 15 от ОРЗД относно Ваши лични данни, които биват обработвани;
2. На коригиране и попълване на данни съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;
3. На изтриване без ненужно забавяне на Вашите лични данни, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;
4. На ограничаване на обработването, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;
5. На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на Вашите лични данни, което възражение произтича от основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;
6. На преносимост на данните, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

13.22. Имате право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно- Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

13.23. Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.

13.24. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  съхранява Вашите лични данни за срока на предоставяне на Услугите и ги изтрива в разумен срок след преустановяване на предоставянето на Услугите, в зависимост от техническото време, което се изисква тези данни да бъдат заличени.

13.25.  Потребителите следва да имат предвид, че СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях, които (i) разкриват расов или етнически произход; (ii) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или (iii) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном, както и други „специални категории данни“ по смисъла на ОРЗД. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугите, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  по никакъв начин.

ХІV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СВОБОДНО ДИСКОВО ПРОСТРАНСТВО НА СЪРВЪР НА СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“

14.1. Когато използвате Услугите на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  като Регистриран потребител, а именно възможността за разполагане и съхраняване на сървъри на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  на Потребителско съдържание, както и възможност за споделяне на това съдържание с други лица, доколкото тези файлове биха могли да съдържат лични данни, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  обработва тези лични данни чрез съхранението им от името и за сметка на Регистрирания потребител, като последният е този, който определя целите на обработката.

14.2. Когато използвате Услугите на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , а именно възможността за разполагане и съхраняване на сървъри на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  на Потребителско съдържание, както и възможност за споделяне на това съдържание с други лица, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  действа като обработващ по смисъла на ОРЗД, а Регистрираният потребител има качеството на администратор. Отношенията между Регистрирания потребител, в качеството си на администратор и СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , в качеството си на обработващ, се определят съгласно правилата на настоящия раздел.

14.3. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  ще обработва личните данни, които качвате и споделяте, когато използвате Услугите, само по ваше нареждане, което можете да извършвате чрез функционалните бутони на уебсайта ни. Това например може да бъде да съхраняваме съответните лични данни – като качите съответното Потребителско съдържание, да предоставим достъп до данните на трети лица – като споделите файловете с трети лица, да спрем да съхраняваме данни – като използвате функционалността за изтриване на съдържанието, които съхранявате;

14.4. Всички служители на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , които могат да достъпват информацията, която качвате на нашите сървъри при използване на Услугите, са поели надлежно ангажимент за конфиденциалност.

14.5. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  прилага по отношение на Потребителското съдържание, съответно на личните данни в тях, които съхранявате на сървърите ни технически и организационни мерки, както те са описани в чл. 13.8 от настоящите Общи условия.

14.6. С качването на Потребителското съдържание на сървърите на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  чрез услугата и/или с приемането на настоящите Общи Условия, Регистрираният потребител се съгласява, декларира и гарантира, че техническите и организационните мерки, които прилага СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  предоставят достатъчно ниво на защита спрямо личните данни, които Регистрираният потребител е съхранил на сървърите на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  чрез Услугите .

14.7. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не ангажира други обработващи лични данни извън нашите служители, които целят да Ви бъдат предоставени качествено нашите Услуги.

14.8. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  оказва съдействие за изпълнението на задълженията на Потребителя като администратор/обработващ, доколкото са приложими, включително във връзка с уведомяване на надзорен орган и/или субекти на данни.

14.9. По избор на Регистрирания потребител СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  заличава или връща на Потребителя, когато това е възможно, всички лични данни след приключване на обработката и заличава съществуващите копия, освен ако не съществува законово задължение да съхраняваме тези данни по-дълго.

14.10. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  спазва условията, съгласно чл. 28, ал. 3, "з" от GDPR, когато това е възможно и приложимо.

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  или прекратяване на поддържането на Уебсайта Rodopibook.com ;
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.

15.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта Rodopibook.com  и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

16.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ . Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“ , дори ако не е било получено.

16.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

16.4. Уебсайтът Rodopibook.com  се поддържа от СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. СНЦ „ОРФЕЙ И ДОСПАТ“  не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта Rodopibook.com  извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

16.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството, действащо в Република България.

16.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд на територията на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителен съвет на СНЦ „Орфей и Доспат“ от 09.04.2021 г.